PRIVACYVERKLARING

Kanzeon Zen Centrum, gevestigd aan Torenstraat 2 5258 ET Berlicum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.zenlife.nl Torenstraat 2 5258 ET Berlicum +31683175317

S.Coppens is de Functionaris Gegevensbescherming van Kanzeon Zen Centrum Hij/zij is te bereiken via info@kanzeonzencentrum.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kanzeon Zen Centrum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kanzeonzencentrum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kanzeon Zen Centrum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- inschrijving voor trainingen of zenactiviteiten
- nieuwsbrieven en/of uitnodigingen activiteiten
- administratieve verwerking, noodzakelijk voor de administratie en belastingdienst

Geautomatiseerde besluitvorming
Kanzeon Zen Centrum neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kanzeon Zen
Centrum) tussen zit. Kanzeon Zen Centrum gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: PC: windows en excelprogramma en emailprogramma

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:  één jaar, indien er geen reactie komt op sturen van uitnodigingen voor activiteiten

Delen van persoonsgegevens met derden
Kanzeon Zen Centrum verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kanzeon Zen Centrum gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kanzeon Zen Centrum en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kanzeonzencentrum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek
tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kanzeon Zen Centrum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kanzeon Zen Centrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via info@kanzeonzencentrum.nl
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Kanzeon Zen Centrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.